Leider kinderopvang – Joof Media – Delfzijl

JobID = 3c0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als BSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Delfzijl en regioGroningen. Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgevers ophet gebied van Kinderopvang en Verticale groep. Als pedagogischmedewerker in de kinderopvang begeleid je groepen kinderen in eenkinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang(NSO) of peuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewerker vooreen huiselijke sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen. Je houdtde ontwikkeling van de kinderen en de groep goed in de gaten, dushet is belangrijk om oplettend en alert te zijn. Als er problemenzijn, overleg je dat met je collega’s, de ouders of een deskundige.Ook als ouders vragen hebben kunnen ze bij jou terecht. Jeorganiseert activiteiten op het gebied van sport en bewegen, kunsten creativiteit. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan deopvoeding van de kinderen en passen goed bij hun leeftijd. Op dezemanier begeleid en stimuleer je kinderen in hun sociale, emotioneleen cognitieve ontwikkeling. Ook draag je zorg voor de inventarisvan gemeenschappelijke en groepsruimten, waarbij je lichtehuishoudelijke taken verricht. Ben je enthousiast geworden om alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker aan het werk te gaan in Delfzijle.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Schrijf jezelf dan veiligonline in!

Lees meer…